KEUZEMENU
Meat & Bones
De Hoge Brug 40 A
6581 AJ MALDEN

www.meatandbones.nl en www.meatandbones-advies.nl
KvK nr. 73667390
Meat & Bones hierna te noemen M&B

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en/of diensten en/of overige gesloten overeenkomsten van M&B met afnemers van deze producten en/of diensten dan wel diegene die een overeenkomst met M&B is aangegaan.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website. Tevens zijn de algemene voorwaarden in te zien en zullen op verzoek van de consument kosteloos ter beschikking worden gesteld, elektronisch of per post.

2. Bestellingen
Door te bestellen via de website, per e-mail of op enige andere wijze wordt er een overeenkomst aangegaan met M&B en wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

3. Prijzen en betaling
De op de website vermelde prijzen zijn inclusief het van toepassing zijnde BTW-tarief.
M&B behoudt zich het recht op prijswijzigingen voor in geval van wijziging in BTW-tarieven en/of grondstofprijzen (voor zover deze door de leveranciers van M&B worden doorberekend)
De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld.
Alle in overeenkomst vermelde producten blijven eigendom van M&B totdat de consument deze volledig heeft voldaan.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen gebruikt door M&B zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden M&B niet.
Druk, typ of zetfouten alsmede kleurafwijkingen voorbehouden, zo ook afwijkingen in prijs en omschrijving.

Tijdens het bestelproces kan worden gekozen voor de volgende betalingsmogelijkheden:
- (gepast) contant, mogelijk bij: afhalen/bezorgen
- (mobiele) PIN, mogelijk bij: bij afhalen/bezorgen
- vooraf overmaken, mogelijk bij: afhalen/bezorg/versturen
- Ideal via Sisow/Mollie

Indien gekozen is voor de optie bezorgen i.c.m. (mobiele) PIN of contante betaling behoudt M&B zich het recht voor de goederen mee terug te nemen indien er door de consument niet (gepast) contant of per (mobiele) PIN kan worden betaald. De consument wordt gehouden tot afname en betaling van de bestelde goederen.

4. Versturen, bezorgen en afhalen
Tijdens het bestelproces wordt gevraagd een keuze te maken tussen: versturen, bezorgen of afhalen. Afhankelijk van de gekozen optie zijn hieraan kosten verbonden, gerelateerde kosten zullen duidelijk vermeld worden tijdens het bestelproces.
Uitsplitsing per optie:
Versturen
– diepvriesproducten worden niet verzonden
– geen minimaal bestelbedrag
– pakketten van boven de 32 kg worden niet verzonden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen
– aan bezorgen zijn extra kosten verbonden, zie website.
Bezorgen
– bezorging is mogelijk op de dagen vermeld op de website
– bezorging is gebonden aan een minimaal bestelbedrag, dit wordt vermeld op de website
– bezorging is gebonden aan een bezorggebied, zoals vermeld op de website
– wij bezorgen de door de consument bestelde diepvriesproducten in koel-/vriesboxen.
Hiermee zijn wij ervan verzekerd dat deze producten ook diepgevroren blijven tijdens het vervoer en het bezorgen. De consument dient de geleverde diepgevroren producten direct na bezorging in een vriezer op te slaan. M&B neemt geen enkele aansprakelijkheid voor transportschade en/of bederf door ontdooiing en de eventuele nadelige gevolgen hiervan door het niet naleven van deze instructies.
– aan bezorgen zijn mogelijk extra kosten verbonden, zie website.
Let op: indien bezorging is overeengekomen geschiedt dit te allen tijde slechts tot de deur. Bezorging “over de drempel” is uitgesloten.
Afhalen
– afhalen tijdens de op de website genoemde afhaaltijden
– bij afhalen geldt geen minimaal bestelbedrag
- na bestelling via de webshop

5. Herroepingsrecht/Annulering/Retouren
Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient de consument eerst telefonisch of per mail contact op te nemen met M&B over de wijze van retournering.
Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal M&B dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Uitsluiting herroepingsrecht
1.Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door M&B alleen worden uitgesloten indien M&B dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c) diepvriesproducten
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor producten waarvan de consument de verzegeling of sealing heeft verbroken.
De retourprocedure is niet van toepassing op diepvriesproducten.

6. Aansprakelijkheid, Garantie
De door M&B geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van de levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten voor huisdieren. M&B geeft geen garantie voor gebruik van de producten anders dan voor huisdieren.
Indien M&B aansprakelijk mocht zijn dan is zij slechts aansprakelijk bij direct schade.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig, of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door de consument.
In geval van afwijkingen dienen terstond, doch in ieder geval binnen 2 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur vergezeld van foto`s, aan M&B te worden gemeld.
De consument dient M&B in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken, alvorens er sprake kan zijn van enige vorm van vergoeding.
Indien van gebrek later melding wordt gemaakt dan heeft de consument geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7. Levertijd
Indien een product niet direct voorradig is bedraagt de levertijd circa 5-10 werkdagen, tenzij anders vermeld. De consument wordt hiervan schriftelijk of mondeling op de hoogte gehouden.
Indien de leverancier van M&B niet in staat is het gewenste product te leveren, om welke reden dan ook, zal M&B de consument een alternatief aanbieden. Indien ook dit niet mogelijk is wordt het volledige aankoopbedrag terugbetaald.

8. Overmacht
M&B is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien er sprake is van omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van M&B komt.

9. Privacy
Zie privacy verklaring op onze website.

10. Recht / geschillen
Op overeenkomsten tussen M&B en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

Voor deze algemene voorwaarden geldt: typ- en invoerfouten voorbehouden.

Niets mag uit deze algemene voorwaarden worden gekopieerd zonder toestemming van M&B(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2019 Meat & Bones | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie