Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MEAT AND BONES - 22 maart 2020

Artikel 1 Definities

1. Meat and Bones en Meat and Bones Advies, gevestigd te Malden, KvK-nummer 73667390, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als M&B.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van goederen en diensten door of namens M&B waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
2. Afbeeldingen bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten.
3. M&B kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Een aanbod of gedane bestelling vervalt zonder betaling na 14 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
2. M&B bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail.
3. M&B zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de koper zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.
4. M&B kan binnen wettelijke kaders onderzoeken of de koper aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien M&B, op basis van dit onderzoek, grond ziet de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht een bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 Tarieven en betalingen

1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, die afhankelijk van het bestelbedrag van toepassing zijn.
2. M&B behoudt zich het recht op prijswijzigingen voor in geval van wijziging in btw-tarieven en/of grondstofprijzen, voor zover deze door de leveranciers van M&B worden doorberekend.
3. Betalingen vinden plaats op het moment dat een aanbod is aanvaard door de koper via iDeal, of bij afhalen of bezorgen van het product via pin of contant. Meat and Bones behoudt zich het recht voor de betaalwijze aan te passen indien omstandigheden dit vragen en zal dit voor het plaatsen van een bestelling bekend maken.
Pas na volledige betaling zal het eigendom van het product overgaan op de koper.
4.Koper is gehouden te producten direct bij bestelling te betalen. Indien betaling niet wordt voldaan, kan het product niet worden geleverd.

Artikel 6 Informatieverstrekking koper

1. Koper stelt alle informatie die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan M&B.
2. Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. M&B zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Koper vrijwaart M&B voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste en tweede lid van dit artikel gestelde.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

1. M&B voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat koper beoogde.
2. M&B is geen dierenarts of anderzijds verbonden als medici. Zij biedt voedingsadvies aan als ondersteuning. M&B maakt hierbij geenszins diagnoses en geeft geen garantie op de uitkomst na het opvolgen van haar adviezen. Haar advies is geen vervanging van het advies van een dierenarts, maar slechts ter aanvulling.
3. Bij twijfel of verergering van de klachten of het ontstaan van nieuwe klachten dient te allen tijde contact te worden opgenomen met een dierenarts

Artikel 8 Herroepingsrecht

1. Koper heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om een fysieke aankoop te ontbinden. M&B heeft het recht de koper te vragen naar de reden van herroeping, maar koper is niet verplicht een reden op te geven.
2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de koper het product heeft aangekocht.
3. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten dan wel diensten anders dan fysieke producten, bederfelijke producten waaronder, maar niet gelimiteerd tot diepvriesproducten en enkele kauwproducten. Wanneer een product is uitgesloten van het herroepingsrecht staat dit bij het product aangegeven.

Artikel 9 Verplichtingen bij herroeping

1. Koper dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn. Dit houdt onder andere in dat M&B niet gehouden is producten retour te nemen waarbij gaten in zakken zitten.
2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de koper.
3. M&B stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de koper.
4. M&B vergoedt de betalingen van de koper binnen 14 dagen nadat de koper de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 10 Uitoefening van herroepingsrecht

1. Koper meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan de M&B dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de koper het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.
3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de koper.
4. De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van koper.

Artikel 11 Levering en bezorging

1. In geval van bezorging geldt als verzendadres het adres dat de koper heeft opgegeven. M&B is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
2. M&B is enkel gehouden te leveren in de door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland. Diepvriesproducten kunnen enkel lokaal bezorgd worden, waarbij M&B zelf het vervoer van de bestelling op zich neemt. Hieraan zijn afhankelijk van het bestelbedrag kosten verbonden zoals vermeld in de webshop.
3. M&B streeft ernaar geaccepteerde bestellingen te verzenden binnen de levertermijn zoals aangegeven op de website, tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien een product niet op voorraad is wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld.
4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de leverancier van M&B niet in staat is het gewenste product te leveren, om welke reden dan ook, zal M&B de koper een alternatief aanbieden. Indien ook dit niet mogelijk is wordt het volledige aankoopbedrag terugbetaald.

Artikel 12 Aansprakelijkheid schade

1. M&B is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. M&B is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Koper blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.
4. M&B is niet aansprakelijk voor het ontstaan van allergische reacties bij dieren.
5. M&B is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies.
6. In het geval dat M&B een schadevergoeding verschuldigd is aan koper bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
7. De koper vrijwaart M&B tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde producten en diensten.

Artikel 13 Intellectueel eigendom en auteursrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen, afbeeldingen en adviezen van M&B berusten bij M&B en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
2. Het handelen in strijd met het in het lid 1 van dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op.
3. Bij inbreuk komt M&B een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
4. Eigendom van door M&B geleverde goederen gaat over op koper wanneer de betaling volledig is voltooid.

Artikel 14 Aanbiedingen en acties

1. M&B kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is M&B niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. M&B bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt M&B het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 15 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Koper wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Doordat enkele diensten van M&B online worden gegeven, kan zij niet garanderen dat haar diensten te allen tijde overal beschikbaar zijn.

Artikel 16 Klachten en garantie

1. M&B staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten. Indien er iets mis is met de aankoop kan de koper een klacht indienen volgens onderstaande procedure.
2. In uitzondering van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, zijn bederfelijke producten uitgesloten van de garantie.
3. Koper is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde producten of diensten binnen 10 werkdagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken aan M&B.
4. Vanaf 15 februari 2016 is het voor kopers in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de koper vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 17 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin M&B is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens M&B en betrokken derden 12 maanden.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten en het functioneren van onze webshop te verbeteren.

WELKOM BIJ MEAT AND BONES!

Wij zijn geen reguliere winkel maar een webshop met afhaalmogelijkheid in MALDEN.

Jouw online geplaatste bestelling verwerken wij met veel liefde en plezier.
Zonder bestelling geen afhaal mogelijk; bestel dus online.

Zodra je bestelling klaar staat krijg je hiervan bericht per email; zo kom je niet voor niets.
Je kunt velig bij ons afhalen ook in deze (Corona) tijd; zorg voor elkaar, respecteer elkaar.

Betaling: PIN of IDEAL (geen contanten!)