Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Meat and Bones versie februari 2021

Artikel 1 - Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Meat and Bones:    de vennootschap onder firma Meat and Bones, tevens handelend onder de namen Meat & Bones en Meat and Bones Advies, gevestigd en kantoorhoudende te (6581 AJ) Malden aan de Hoge Brug 40a en 50, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 73667390;
Koper:     de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die goederen koopt en afneemt van Meat and Bones;
Consument:     de Koper die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
Overeenkomst:     de overeenkomst tussen Meat and Bones en de Koper;
Bedenktijd:     de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
Herroepingsrecht:     de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
Website:     de website van Meat and Bones, te raadplegen via www.meatandbones.nl en alle bijbehorende subdomeinen;
Webwinkel:     de webwinkel van Meat and Bones, te bereiken via de Website;

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
2.1    Deze algemene voorwaarden, die voor en/of tijdens het plaatsen van een bestelling op de Website worden getoond en aanvaard, zijn van toepassing op elk aanbod van Meat and Bones en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Meat and Bones en de Koper, tenzij en voor zover van (bepalingen uit) deze voorwaarden door voornoemde partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Meat and Bones vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.3    De privacyverklaring van Meat and Bones zoals opgenomen op de Website is van Overeenkomstige toepassing. 

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst 
3.1    Een Overeenkomst komt tot stand doordat de Koper het aanbod van Meat and Bones zoals getoond in haar Webwinkel aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. De aanvaarding vindt plaats door het plaatsen van een bestelling via de Webwinkel.
3.2     Nadat de Koper het aanbod van Meat and Bones heeft aanvaard en de betaling succesvol is verricht op de in de Webwinkel bepaalde wijze, ontvangt de Koper onverwijld een elektronische ontvangstbevestiging van Meat and Bones.
3.3    Meat and Bones kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Als Meat and Bones op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Meat and Bones gerechtigd om een bestelling of aanvraag gemotiveerd te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Artikel 4 - Herroepingsrecht 
4.1     Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Meat and Bones bekendgemaakte vertegenwoordiger. 
4.2    Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slecht in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Meat and Bones retourneren, conform de door Meat and Bones verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
4.3    Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Meat and Bones. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het in de bevestiging toegezonden en via de Website te downloaden modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient de Consument het product binnen 14 dagen retour te sturen dan wel persoonlijk af te geven bij de vestiging van Meat and Bones. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
4.4    Indien de Consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Meat and Bones heeft teruggezonden, is de koop een definitief en kan deze niet meer herroepen worden. 
4.5    Het Herroepingsrecht geldt niet voor bederfelijke producten waaronder, maar niet gelimiteerd tot diepvriesproducten en kauwproducten en producten waarvan de verpakking is beschadigd. 

Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping
5.1    Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5.2    Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Meat and Bones dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat het product reeds in goede orde terugontvangen is door Meat and Bones. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt, tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 
5.3    Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 

Artikel 6 - Verplichtingen Meat and Bones bij herroeping 
6.1     Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, vergoedt Meat and Bones de aankoopsom van de goederen binnen veertien dagen nadat zij de geretourneerde goederen heeft ontvangen.
6.2     De terugbetaling wordt verricht met hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere betaalmethode.

Artikel 7 - Levering 
7.1     Meat and Bones neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en leveren van bestellingen.
7.2     De op de Website genoemde levertijden zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
7.3     Meat and Bones zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar binnen dertig dagen na ontvangst van de bestelling uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Bij onredelijk late levering zonder dat er sprake is van overmacht zoals bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden, heeft de Koper het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Meat and Bones zal de aankoopsom van de bestelde goederen dan terugbetalen. 
7.4     In geval van overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd die de situatie van overmacht voortduurt.
7.5     Indien de Koper nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, is Meat and Bones gerechtigd de bestelling te annuleren.
7.6     Het risico op verlies of beschadiging van de goederen gaat op de Koper over op het moment waarop de goederen aan de Koper juridisch of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Koper of een door de Koper aan te wijzen derde wordt gebracht. 
7.7     De levering geschiedt af bedrijf, dat wil zeggen doordat de Koper de goederen afhaalt bij Meat and Bones, en alle prijzen zijn op een dergelijke levering gebaseerd. Als de Koper de goederen afgeleverd wil hebben op het door de Koper opgegeven adres dan komen de vervoerskosten en de kosten voor verzekering van de goederen voor rekening van de Koper. 
7.8    De koper dient zorg te dragen dat het adres waar de aflevering plaatsvindt goed bereikbaar is. Indien de goederen niet op het door de Koper opgegeven adres kunnen worden afgeleverd of indien op het opgegeven adres niemand beschikbaar is voor het in ontvangst nemen van de goederen dan is Meat and Bones gerechtigd de daardoor tevergeefs gemaakte bezorgkosten in rekening te brengen bij de Koper. 

Artikel 8 - Betaling 
8.1     De prijzen zoals genoemd in de Webwinkel zijn inclusief BTW. De overeengekomen prijs geldt slechts voor de geplaatste bestelling. Meat and Bones heeft het recht om de op de Website vermelde prijzen voor de producten te wijzigen. Dit betekent dat voor eventuele toekomstige bestellingen een andere prijs kan gelden. 
8.2    Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Meat and Bones bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt M&B het recht de bestelling te annuleren.
8.3     Betaling van bestellingen in de Webwinkel dienen te worden voldaan middels de aldaar aangegeven betalingsmethode. Voor zover de Koper geen betaling verricht in de Webwinkel dient betaling per pin plaats te vinden uiterlijk op het moment van afhalen van de producten. 
8.4     De Koper is verplicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Meat and Bones te melden. 

Artikel 9 - Garantie / Klachten
9.1    Meat and Bones staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten. Indien de aankoop ondeugdelijk is, kan de Consument een klacht indienen volgens onderstaande procedure.
9.2    Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Meat and Bones, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
9.3    Bij Meat and Bones ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Meat and Bones binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
9.4    Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Meat and Bones, zal Meat and Bones naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen dan wel het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk te restitueren.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid 
10.1    Meat and Bones voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat de Koper beoogde.
10.2     Meat and Bones c.q. haar medewerkers is/zijn geen dierenarts of op andere wijze medisch onderlegd. Zij biedt voedingsadvies aan als ondersteuning. Meat and Bones maakt hierbij geenszins diagnoses en geeft geen garantie op de uitkomst na het opvolgen van haar adviezen. Haar advies is geen vervanging van het advies van een dierenarts, maar geldt slechts ter aanvulling. Bij twijfel of verergering van de klachten of het ontstaan van nieuwe klachten dient te allen tijde contact te worden opgenomen met een dierenarts. 
10.3     De aansprakelijkheid van Meat and Bones zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Meat and Bones in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Meat and Bones niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Meat and Bones beperkt tot de waarde van de bestelling c.q. de factuur waarop het geschil betrekking heeft. 
10.4    Meat and Bones is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, tenzij deze schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Meat and Bones.
10.5    Onverminderd het bovenstaande is Meat and Bones niet aansprakelijk als de schade is te wijden aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen en/of door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de producten door de Koper. 
10.6    Als is aangetoond dat de producten, met inachtneming van hetgeen daarover in artikel 9 is bepaald, redelijkerwijs niet aan de Overeenkomst beantwoorden dan heeft Meat and Bones de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door soortgelijke producten dan wel het aankoopbedrag volledig of gedeeltelijk aan de Koper te restitueren.  

Artikel 11 - Overmacht 
11.1     Meat and Bones is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van omstandigheden die niet aan haar schuld te wijten zijn en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Meat and Bones geen invloed kan uitoefenen. Als zodanige oorzaken worden onder meer, doch niet uitsluitend, aangemerkt: werkstaking en uitsluiting, brand, oorlog of oorlogsgevaar, storm of waterschade, epidemie, pandemie, oproer, rellen of burgeroorlog, transportstoringen of faillissement van haar toeleveranciers. 

Artikel 12 - Ontbinding 
12.1     Indien een der partijen zich in een overmachtssituatie bevindt en zich daarop beroept is elke partij, mits deze situatie op dat tijdstip nog voortduurt en beëindiging daarvan niet is te voorzien, na verloop van zes maanden na het intreden van deze situatie gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 
12.2     Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, zonder dat sprake is van overmacht, alsmede in geval van faillissement, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of onder curatele stelling, mag Meat and Bones de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden of de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst opschorten zonder dat Meat and Bones gehouden is enige schade van de Koper wegens die ontbinding of opschorting te vergoeden.

Artikel 13 - Klantgegevens 
13.1    Meat and Bones beschermt de persoonsgegevens die Koper op welke wijze dan ook aan Meat and Bones verstrekt. 
13.2     De Koper is verplicht haar klant- en (eventuele) betaalgegevens zoals opgeslagen in het gebruikersaccount voor de Webwinkel up-to-date te houden en dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens van voornoemd account.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
14.1     Op alle rechtsbetrekkingen tussen Meat and Bones en de Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2     Geschillen tussen Meat and Bones en de Koper worden bij uitsluiting berecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem met dien verstande dat de Koper binnen een maand nadat Meat and Bones zich op dit beding heeft beroepen ook voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kan kiezen.

Artikel 15 - Wijziging algemene voorwaarden 
15.1     Meat and Bones is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Dit betekent dat voor volgende bestellingen (ook als die middels hetzelfde gebruikersaccount worden geplaatst) andere algemene voorwaarden kunnen gelden. Voor zover een wijziging betrekking heeft op reeds geplaatste/geleverde bestellingen, zijn de artikelen 15.2 en 15.3 van toepassing. 
15.2    De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking aan de Koper, of op een latere datum als dit in de bekendmaking vermeld is, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.
15.3     Als de Koper de wijziging niet wenst te accepteren, dan kan hij deze Overeenkomst schriftelijk beëindigen met ingang van de dag waarop de wijziging van kracht wordt.