Download algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Meat and Bones
versie mei 2024

Artikel 1 - Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Meat and Bones:             de vennootschap onder firma Meat and Bones, tevens handelend onder de namen ‘Meat & Bones’ en ‘Meat and Bones ‘(Advies)’, gevestigd en kantoorhoudende te (6581 AJ) Malden aan de Hoge Brug 40a en 50, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 73667390;
Koper:                                Consument of de rechtspersoon die Producten koopt en afneemt van Meat and Bones;
Consument:                      natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst:                overeenkomst tussen Meat and Bones en de Koper;
Producten:                         door Meat and Bones geleverde en verkochte producten;
Voorwaarden:                   algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Meat and Bones;
Website:                            website van Meat and Bones, te raadplegen via www.meatandbones.nl, en alle bijbehorende subdomeinen;
Webwinkel:                       webwinkel van Meat and Bones, te bereiken via de Website.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1   Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Meat and Bones en op elke tot stand gekomen Overeenkomst.
2.2     Als een bepaling uit deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig mocht blijken te zijn, dan laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen in lijn met deze Voorwaarden.
2.3 Eventuele afwijkingen van of aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Meat and Bones zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een geldigheidsduur staat vermeld.
3.2 Als in een aanbieding een geldigheidsduur is vermeld, staat deze aanbieding slechts gedurende de daarin genoemde termijn voor aanvaarding open.
3.3    Een Overeenkomst komt tot stand doordat de Koper het aanbod van Meat and Bones zoals getoond in haar Webwinkel aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. De aanvaarding vindt plaats door het plaatsen van een bestelling via de Webwinkel.
3.4     Nadat de Koper de Overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de Koper onverwijld een elektronische ontvangstbevestiging.
3.5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) toezeggingen door en/of afspraken met ondergeschikten en/of werknemers van Meat and Bones, binden Meat and Bones niet dan nadat en voor zover zij door Meat and Bones schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 – Prijzen en betaling
4.1     De prijzen zoals genoemd in de Webwinkel gelden per stuk, zijn inclusief BTW. De overeengekomen prijs geldt slechts voor de tot stand gekomen Overeenkomst. Meat and Bones heeft het recht om de op de Website vermelde prijzen voor de Producten van tijd tot tijd te wijzigen. Dit betekent dat voor eventuele toekomstige bestellingen een andere prijs kan gelden.
4.2    Kortingen en/of vrijstelling zijn alleen van toepassing indien en voor zover vermeld op de Website en tijdens het bestelproces. Meat and Bones bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing heeft Meat and Bones het recht de  Overeenkomst te ontbinden.
4.3     Betaling vindt plaats op het moment van bestelling via de Webwinkel, met gebruikmaking van de aangeboden digitale betaalmogelijkheden. Als de Koper de Producten wenst af te halen bij de vestiging van Meat and Bones, dan kan de Koper ook kiezen voor betaling achteraf. Betaling dient in dat geval per pin te worden verricht en vindt uiterlijk plaats op het moment van afhalen van de Producten. Afrekenen in contanten is niet mogelijk. Eventuele door de bank en/of de betalingsprovider aan de Koper in rekening gebracht kosten zijn en blijven voor rekening van de Koper.

Artikel 5 - Levering
5.1     Meat and Bones neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen van bestellingen. Toch kan het (door omstandigheden) voorkomen dat Meat and Bones de bestelling niet compleet voor afhalen gereed heeft. Meat and Bones behoudt zich het recht voor om de bestelling in een dergelijk geval in delen of gedeeltelijk te leveren, bijvoorbeeld als een product niet voorradig is, dan wel om levering uit te stellen tot het moment waarop de bestelling wel compleet is.
5.2     De op de Website genoemde levertijden zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
5.3     Meat and Bones zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar binnen dertig dagen na ontvangst van de bestelling uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
5.4     In geval van overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Voorwaarden, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd die de situatie van overmacht voortduurt.
5.5     De Koper kiest voor het zelf afhalen van de bestelling bij de vestiging van Meat and Bones. De Koper ontvangt van Meat and Bones bericht zodra de bestelling gereed staat om af te halen. De Consument is verplicht de bestelling binnen 8 dagen na ontvangst van dat bericht af te halen. Als de Consument de (gehele) bestelling niet binnen die termijn heeft afgehaald, is Meat and Bones gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
5.6     Het risico op verlies of beschadiging van de Producten gaat op de Koper over op het moment waarop de Producten aan de Koper juridisch of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Koper of een door de Koper aan te wijzen derde wordt gebracht.
5.7     De levering geschiedt af bedrijf, wat wil zeggen dat Meat and Bones de Producten in haar vestiging klaarlegt voor het afhalen daarvan door de Koper.
Artikel 6 - Herroepingsrecht van de Consument
6.1     De Consument heeft bij de aankoop van Producten via de Webwinkel een bedenktermijn van 14 (veertien) dagen, binnen welke termijn de Consument het recht heeft de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen (ontbinden). Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat de Consument (of een door de Consument vooraf aangewezen vertegenwoordiger) het Product bij Meat and Bones heeft afgehaald dan wel afgeleverd heeft gekregen door Meat and Bones.
6.2    Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking daarvan. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Meat and Bones retourneren, conform de door Meat and Bones verstrekte instructies.
6.3    Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het Product, kenbaar te maken aan Meat and Bones. Dit dient de Consument te doen middels het modelformulier dat Meat and Bones daarvoor hanteert, wat via de Website te downloaden is en waar in de bestelbevestiging een hyperlink naar is opgenomen. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de Consument het Product binnen 14 dagen retour persoonlijk af te geven bij de vestiging van Meat and Bones, tenzij partijen over de wijze van retourneren anders zijn overeengekomen. Als Meat and Bones heeft ingestemd met retourneren via de (pakket)post, dan dient de Consument te bewijzen dat de geleverde Producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.4    Indien de Consument na afloop van de in lid 1 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het Product niet binnen de in lid 3 genoemde termijn aan Meat and Bones heeft geretourneerd, is de koop definitief en kan de Overeenkomst niet meer herroepen (ontbonden) worden.
6.5    Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
- (al dan niet afgeprijsde) Producten die naar hun aard snel bederven en/of waarvan de houdbaarheid beperkt is, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend diepvriesproducten en niet-verpakte kauwproducten;
- Producten met een houdbaarheidsdatum waarvan de verpakking is geopend dan wel beschadigd;
- Producten waarvan de verzegeling verbroken is, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend (voedings)supplementen;
- Producten die of waarvan de inhoud na levering vermengd zijn geraakt met andere producten.

Artikel 7 - Kosten en terugbetaling in geval van herroeping
7.1    Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de eventuele retourkosten voor zijn rekening.
7.2    Terugbetaling van het door de Consument voor het geretourneerde Product zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen ontvangst van de retour worden terugbetaald. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt, tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 8 - Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd
8.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
8.2 De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.  Meat and Bones heeft het recht de waardevermindering in minder te brengen op het aan de Consument terug te betalen bedrag.

Artikel 9 - Garantie / Klachten
9.1    Meat and Bones staat gedurende de houdbaarheidsperiode zoals vermeld op het Product in voor de kwaliteit van  de door haar geleverde Producten en dat de Producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
9.2 De Koper is gehouden de Producten direct bij afhalen te onderzoeken en na te gaan of kwaliteit en kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
9.3 Indien de Producten gebrekkig zijn of als niet de juiste hoeveelheid is geleverd, kan de Koper een klacht indienen volgens onderstaande procedure.
9.4    Klachten over de kwaliteit van Producten moeten binnen 7 dagen nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd bij Meat and Bones worden ingediend. Klachten over de kwantiteit van de Producten moeten binnen 7 dagen na levering bij Meat and Bones kenbaar worden gemaakt.
9.5    Klachten moeten schriftelijk (daaronder mede verstaan per e-mail) bij Meat and Bones worden ingediend en dienen zo duidelijk en volledig mogelijk te worden omschreven. Klachten worden zoveel als mogelijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Meat and Bones binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
9.6    Als een klacht over de kwaliteit van de Producten gegrond wordt bevonden door Meat and Bones, zal Meat and Bones de gebrekkige Producten naar haar keuze kosteloos vervangen dan wel het bedrag dat voor de gebrekkige Producten is betaald  geheel of gedeeltelijk te restitueren.
9.7 Iedere aanspraak van de Koper die betrekking heeft op gebreken in geleverde Producten en/of het aantal geleverde Producten, vervalt indien:
a. Koper Meat and Bones geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
b. Koper de Producten niet op de juiste wijze heeft behandeld, gebruikt of bewaard; en/of
c. de houdbaarheidsdatum is verstreken;

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1    Meat and Bones voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat de Koper beoogde.
10.2     Meat and Bones c.q. haar medewerkers is/zijn geen dierenarts of op andere wijze medisch onderlegd. Zij biedt verkoopadvies aan als ondersteuning. Meat and Bones maakt hierbij geenszins diagnoses en geeft geen garantie op de uitkomst na het opvolgen van haar adviezen. Haar advies is geen vervanging van het advies van een dierenarts. Bij twijfel of verergering van de klachten of het ontstaan van nieuwe klachten dient te allen tijde contact te worden opgenomen met een dierenarts.
10.3     De aansprakelijkheid van Meat and Bones zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Meat and Bones in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Meat and Bones niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Meat and Bones beperkt tot de waarde van de bestelling c.q. de factuur waarop het geschil betrekking heeft.
10.4    Meat and Bones is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, tenzij deze schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Meat and Bones.
10.5    Meat and Bones is niet aansprakelijk voor schade van de Koper indien de schade is te wijden aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen en/of door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Producten door de Koper.
10.6 De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in leden 3 en 4 van dit artikel geldt niet indien Koper een Consument is.

Artikel 11 - Overmacht
11.1     Van overmacht aan de zijde van Meat and Bones is sprake als Meat and Bones verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten de schuld of risicosfeer van Meat and Bones zijn ontstaan, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst te voorzien. Van overmacht is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake in geval van oorlog / oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, storm, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, epidemie, pandemie, in- en uitvoerbelemmeringen, beperkte transportmogelijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, storingen in (tele)communicatienetwerken, leveranciers van Meat and Bones die niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen en storingen in de levering van energie en water in het bedrijf van Meat and Bones.
11.2 Zodra een omstandigheid als genoemd in lid 1 zich voordoet of dreigt voor te doen, dan zal Meat and Bones Koper daarover direct schriftelijk (waaronder mede begrepen per e-mail) informeren, onder opgave van de verwachte gevolgen van die omstandigheid voor de nakoming van haar verplichtingen.
11.3 Als Meat and Bones als gevolg van een situatie van overmacht een deel van de bestelde Producten niet kan leveren, blijft zij gehouden het andere deel waarvoor dit niet geldt te leveren en is Koper gehouden daarvoor te betalen.

Artikel 12 - Ontbinding
12.1     Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, zonder dat sprake is van overmacht, alsmede in geval van faillissement, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of onder curatele stelling van de Koper, mag Meat and Bones de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden of de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst opschorten zonder dat Meat and Bones gehouden is enige schade van de Koper wegens die ontbinding of opschorting te vergoeden.

Artikel 13 - Klantgegevens
13.1    Meat and Bones beschermt de persoonsgegevens die Koper op welke wijze dan ook aan Meat and Bones verstrekt. De privacyverklaring van Meat and Bones zoals opgenomen op de Website is van Overeenkomstige toepassing.
13.2     De Koper is verplicht haar klant- en (eventuele) betaalgegevens zoals opgeslagen in het gebruikersaccount voor de Webwinkel up-to-date te houden en dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens van voornoemd account.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1     Op alle rechtsbetrekkingen tussen Meat and Bones en de Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2     Geschillen tussen Meat and Bones en de Koper worden bij uitsluiting berecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem,, met dien verstande dat geschillen waarbij Koper een- Consument is, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de Consument zijn woonplaats heeft.

Artikel 15 - Wijziging Voorwaarden
15.1     Meat and Bones is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. Nieuwe versies van deze Voorwaarden worden op de Website gepubliceerd. Op Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen vóór publicatie van een nieuwe versie blijft de versie van de Voorwaarden die daarvoor van kracht was van toepassing.  Dit betekent dat op volgende bestellingen (ook als die middels hetzelfde gebruikersaccount worden geplaatst) andere algemene voorwaarden kunnen gelden.